Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Ολοκληρωμένα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος
PACES
Πρόγραμμα EUROPE DIRECT 2013-2017
«Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στη Κρήτη»
Πρόγραμμα - Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ
POSEIDON
ANUGA 2005-2007
ENLARGEMENT Connections
COJI - Επιτροπή Διοργάνωσης Αγώνων των Νησιών
Ε.Π. «Απασχόληση & επαγγελματική κατάρτιση» ΜΕΤΡΟ 5.3 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών»
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ - Ιστιοπλοϊκό και πολιτιστικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004
NOW
ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ INTEGRA 3ο ΣΤΑΔΙΟ
YOUTHSTART - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΙΝΤΕRISK -ECOS OVERTURE
TERRA DIAS
ΕΡΓ.ΣΥΝ96
ARCHIMED
EUROPE DIRECT 2011 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
EUROPE DIRECT 2010 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
EUROPE DIRECT 2009 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
ΙΝFOPOINT EUROPE 2008 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
ΙΝFOPOINT EUROPE 2007 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
ΙΝFOPOINT EUROPE 2006 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
ΙΝFOPOINT EUROPE 2005 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
ΙΝFOPOINT 4 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
ΙΝFOPOINT 3 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
ΙΝFOPOINT 2 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
ΙΝFOPOINT 1 Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
INTERREG-IVC - EnercitEE – INTERREG IVC - "Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρίες και Συστάσεις σε πόλεις και πολίτες για να γίνουν Ενεργειακά Αποδοτικοί"
INTERREG-IVC - REGIO CLIMA - Περιφερειακή συνεργασία για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές
INTERREG-IVC - CONSTANCE - Περιφερειακή κοινή δράση και στρατηγική ενάντια στην διάβρωση των ακτών και την αλλαγή του κλίματος
INTERREG-IVC - CASTLE - Συνεργασία μεταξύ των Μικρών Επιχηρήσεων προς τη δοιηκιτική αριστεία
INTERREG-IVC - SUGAR - Αειφόρος αστική διανομή φορτίου μέσω περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης
E.U PUBLIC HEALTH EXECUTIVE AGENCY - FOOD PROFIT -ΗΑNCP
FEDER - ΕΠΠΕΡ - Δημιουργία Παρατηρητηρίου περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης
FEDER - CRINNO - Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια
INTERREG-IVC - B3 - REGION – Περιφέρειες για καλύτερη Ευρυζωνικότητα
INTERREG IIIC SOUTH EAST NORTH WEST - GEDERI – Διαχείριση και ανάπτυξη των Νησιωτικών Περιφερειών
INTERREG IIIC SOUTH EAST NORTH WEST - ENERCY' REGIO - Πρόγραμμα δράσης για την Ενίσχυση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Εξοικονόμησης Πηγών Ενέργειας Μέσω της Αειοφόρου Αστικής Ανάπτυξης στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες
INTERREG IIIC SOUTH EAST NORTH WEST - BEACHMED – Η στρατηγική διαχείρισης της προστασίας των παραλίων για μια ανάπτυξη που θα υποστηρίζει τις παράκτιες ζώνες της Μεσογείου
INTERREG IIIB ARCHIMED - MEDRISK Επίλυση της μη αρεστής συνέργιας των συστημάτων για ορθολογική διαχείριση φυσικών κινδύνων στην περιοχή του Archimed
INTERREG IIIB ARCHIMED - MEDISOLAE Αξιολόγηση της υποδομής των διαδικασιών ISO
INTERREG IIIB ARCHIMED - ECOMEMAQ Δράσεις προστασίας και προβολής του φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση κινδύνων υποβάθμισης αυτού
INTERREG IIIB MEDOCC - CAPITALBLEU - Στρατηγικός σχεδιασμός της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης της αστικής οικονομίας όσον αφορά το «μπλε» τουρισμό
INTERREG IIIB MEDOCC - CULTOURMED - Σταθερή ανάπτυξη των ώριμων τουριστικών προορισμών
INTERREG IIIB MEDOCC - WERMED Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της εμπορικής ναυσιπλοϊας με βάση τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή της Μεσογείου
INTERREG IIIB MEDOCC - NAUTISMED - Προώθηση μεθοδολογίας για την ανάπτυξη των ναυτικών θερέτρων, προσδιορισμός πιθανών τουριστικών πόρων
INTERREG IIIB MEDOCC - OBSIND - Παρατηρητήριο βιομηχανίας
INTERREG IIIB MEDOCC - MEDIGATE - Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της εμπορικής ναυσιπλοϊας
INTERREG IIIB MEDOCC - ΜΑDAMA - Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων στη Μεσόγειο
INTERREG IIIB CADSES - STRIM - Διαδικτυακό σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης για διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου
INTERREG IIIB - EUROMEDSYS ΙΙ - Τοπικά οικονομικά συστήματα διεθνικής συνεργασίας
INTERREG IIIA - Ολοκληρωμένη δράση για την ανάπτυξη, ενίσχυση και προβολή του θρησκευτικού τουρισμού στην Κύπρο, την Κρήτη και τη Λέσβο
INTERREG IIΙ INTERACT - INTERMED - Τοπική ομάδα σχεδιασμού για την εκπόνηση των μελλοντικών δράσεων της πολυμερούς συνεργασίας που θα στηρίξει την βιώσιμη ανάπτυξη στον Ευρώ-Μεσογειακό χώρο
INTERREG IIΙ INTERACT - RE-ACT - Περιφερειακός εταίρος στην συνεργασία INTERREG
DG RESEARCH - MEDIS - Αειφόρο χρήση υδατικών πόρων σε νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου
LIFE - DG Environnement - Ανάπτυξη Πιλοτικού συστήματος Διαλογής και Διαχείρισης Μπαταριών και Συσσωρευτών στην Κρήτη
LIFE-Nature - LIFE CRETAPLANT - Πιλοτικό πρόγραμμα Μικροαποθεμάτων Φυτών στην Δυτική Κρήτη
LIFE-Nature - LIFE-NAT - Διαχειριστικά μέτρα για τον Γυπαετό και τη βιοποικιλότητα στην Κρήτη
European Intelligent Energy - YEP - Ενεργειακή Εκπαίδευση για Νέους
European Intelligent Energy - Ε-TREAM - Ηλεκρονική εκπαίδευση των Ενεργειακών κέντρων σε θέματα διαχείρισης μεταφορών και εναλλακτικών καυσίμων
European Intelligent Energy - TRINITY - Πρωτοβουλία για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο
European Intelligent Energy - EEBD - Ανάπτυξη διαδραστικού ηλεκτρονικού προγράμματος επιμόρφωσης για την ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων
European Intelligent Energy - FEEDU - Ενεργειακή δύναμη των παιδιών διαμέσου της εκπαίδευσης
DG Energy and Transport ALTENER - INNOVATIVE BIODIESEL - Ειδικές δράσεις για την πειραματική συλλογή τηγανόλαδων από μικρούς χρήστες για την προώθηση της παραγωγής βιοκαυσίμου σε τοπικό επίπεδο
DG Energy and Transport ALTENER - RE – ISLANDS - Ευρωπαϊκά Νησιά με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
DG Energy and Transport ALTENER - CORE BUSINESS - Κάμψη της αντίθεσης στις ΑΠΕ και διευκόλυνση της Περιφερειακής ανάπτυξης των επιχειρήσεων ΑΠΕ
DG Energy and Transport ALTENER - RES EL-Hierro - Σχέδιο για 100% εφαρμογή των ΑΠΕ στο νησί EL-Hierro στα Κανάρια
DG Energy and Transport ALTENER - WTE – ISLES - Διαχείριση απορριμμάτων σε νησιωτικές περιοχές. Στρατηγική ενσωμάτωσης της αξιοποίησης απορριμμάτων στην Ενεργειακή πολιτική
DG Energy and Transport ALTENER - GREEN HOTELS - Αυτοπαραγωγή Ενέργειας με ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας – Αειφόρος Τουρισμός
DG Energy and Transport ALTENER - REDDES - Συστήματα αφαλάτωσης με ΑΠΕ
DG Energy and Transport ALTENER - FEE - Παρακίνηση προς τα παιδιά για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας
DG Energy and Transport ALTENER - JOINT - Κοινές Ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Βιομάζα
LEONARDO,DG Education - SMART BE - Ανάπτυξη Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διαχείριση Έξυπνων Ενεργειακά Κτιρίων
ΑΠ - EOX - Γεωργική αξιοποίηση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ως εναλλακτικός υδάτινος πόρος
ΔΙΑΦΟΡΑ - EUROPE DIRECT 2012 - Γραφείο ενημέρωσης για τον Ευρωπαίο Πολίτη
INTELLIGENT ENERGY - Εγκαθίδρυση /δημιουργία και λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών
INTELLIGENT ENERGY - COVENANT CAPACITY - Oικοδόμηση δεξιοτήτων των πολιτικών αρχών για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων για την Κλιματική αλλαγή και την ενέργεια
INTELLIGENT ENERGY - SMILIES - Πρόγραμμα δράσης και συνεργασίας οργανισμών του ευρύτερου Μεσογειακού χώρου για την ενίσχυση των τοπικών βιομηχανιών του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
MED-INTERREG - ENERMED - Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο
MED-INTERREG - MEDEEA - Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου στις Μεσογειακές Περιοχές
ΑΠ - MED-INTERREG - OSDDT-MED - Χρήσεις γης και αειφόρος ανάπτυξη περιοχών της Μεσογείου
ΑΠ - MED-INTERREG - MAREMED - Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο μέσω της επιχειρησιακής συνεργασίας των παράκτιων περιφερειών
ΑΠ - MED-INTERREG - FREIGHT4ALL - Ανοικτή και Κατανεμημένη Τεχνολογική Λύση για όλους τους εμπλεκόμενους στις Εμπορευματικές Μεταφορές στην περιοχή της Μεσογείου
FP7 - INRES - Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων από την έρευνα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
DG-TREN - Isle-Pact – European Commission - Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για τη Στήριξη του Συμφώνου των Νησιών
ΑΠ - INTERREG-IVC - REVERSE - Ανταλλαγή εμπειριών και τρόπος διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας κάθε περιοχής
INTERREG-IVC - i-SPEED - Οι πολιτικές της κοινωνίας της πληροφορίας για αειφόρο Ευρωπαϊκή ανάπτυξη
INTERREG-IVC - BIOSIRE - Προώθηση των βιοκαυσίμων και των ηλεκτρικών οχημάτων για την επίτευξη αειφόρων μεταφορών στα τουριστικά θέρετρα
ΑΠ - LIFE+ - JUNICOAST - Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο