Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» 2007-2013

Η πολιτική για τη διασυνοριακή συνεργασία αποσκοπεί στην δημιουργία συνδέσεων και συνεργασιών πέραν των εθνικών συνόρων ώστε να καταστεί δυνατή μια κοινή διασυνοριακή προσέγγιση και αντιμετώπιση προβλημάτων και αξιοποίηση ευκαιριών. Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος» 2007-2013 αποτελεί ένα σύνολο προτάσεων για σχετικές παρεμβάσεις και δράσεις βάσει των όρων που διέπουν τις πολιτικές των Διαρθρωτικών Ταμείων για την διασυνοριακή συνεργασία του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για την περίοδο 2007-2013.

Η στρατηγική για την περιοχή συνεργασίας εστιάζει τόσο στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων όσο και στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της. Παράλληλα ακολουθεί τις εθνικές και κοινοτικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και πιθανών κινδύνων στην πορεία για την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση.

Υπό το πρίσμα αυτό το όραμα για την περιοχή συνεργασίας την προγραμματική περίοδο 2007-2013, είναι η ανάδειξη της ως πόλο αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, οι βασικές προτεραιότητες / στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι :

 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

 • Η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

 • Η ενίσχυση της ασφάλειας και η βελτίωση της προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες

Για την επίτευξη των στόχων αυτών σχεδιάστηκαν οι παρακάτω τέσσερις άξονες προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 1:

Ανταγωνιστικότητα

Έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και του ανθρώπινου δυναμικού

Άξονας Προτεραιότητας 2:

Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Έχει στόχο την αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

Άξονας Προτεραιότητας 3:

Προσβασιμότητα και ασφάλεια περιοχής

Έχει στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής, την βελτίωση των συστημάτων μεταφορών – επικοινωνιών και την βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης - επικοινωνίας.

Άξονας Προτεραιότητας 4:

Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής

Έχει στόχο να διευκολύνει την οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα του Προγράμματος.

Επιλέξιμες περιοχές είναι: Η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Κύπρος.

Το ΠΤΑ Κρήτης από το 2011 μέχρι σήμερα διαχειρίζεται 68 έργα του προγράμματος, όπου συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, Αναπτυξιακές εταιρίες, Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ινστιτούτα , Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί από όλη την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς των επιλέξιμων περιοχών. Παρατίθονται παρακάτω:

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΣΥΝΕΡΓΩ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΣΥΝΕΡΓΩ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ).

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΣΥΝΕΡΓΩ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ).

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΣΥΝΕΡΓΩ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ).

 • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – MESUP.

 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ - Η - ΠΑΡΚ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ).

 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓ - Η - ΠΑΡΚ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΆ ΠΛΑΚΑΣ – ΠροΣΚΠ.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EGMDSS (ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ).

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΡΘΕΝ (ΙΤΕ).

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΡΘΕΝ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ (ΕΛΚΕΘΕ).

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ - ΔΙΑΥΛΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ).

 • ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ I4WALKER.

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - IMAST (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - IMAST (ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ).

 • H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ - ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΚΡΗΤΗ - ΛΕΣΒΟΣ (ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

 • ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΚΡΗΤΗ - ΛΕΣΒΟΣ (ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) (ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ).

 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - CERAMUS (ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑ).

 • ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΗ ΙΤΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΟΠΙΑ (ΚΕΔΙ).

 • ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΗ ΙΤΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΟΠΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ).

 • ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ. (ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ).

 • ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ. (ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ).

 • ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ. (ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ).

 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ).

 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΤΗΛΕΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΕΘ. ΓΕ.ΠΑΝ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

 • ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) (ΜΕΘ ΓΕΝ.ΠΑΝ.ΝΟΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ - ΑΠΠΕΕ – ΣΕΔΗΚ.

 • ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ, ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΠΟΣ (ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ¨ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΚΟΥΡΗΤΩΝ").

 • ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ, ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ (ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΥΠΑ (GYPS FULVUS) ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΥΠΑΣ) Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ.

 • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΥΠΑ (GYPS FULVUS) ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΥΠΑΣ) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ - ΦΥΚΗΣΑΠ (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

 • ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ, ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΩ (PARA - MARE TOURISM) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ).

 • ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ, ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΩ (PARA - MARE TOURISM) (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ).

 • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ - ΔΙΑΥΔΩΡ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΔΙΠΟΛ) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (τ.ε. 2010ΕΠ40200135).

 • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΚΚΑ - ΚΕΡΑ-ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΩ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ (τ.ε. 2010ΕΠ40200049).

 • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΙΑΠΕΡΕΚ).

 • ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ – ΗΠΗΝ.

 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΠΟΡΟΥ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (HANDICRAFTOUR).

 • ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ - ΜΑΙΧ – HYDROFLIES.

 • ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – HYDROFLIES.

 • ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΣΚΕΨΗ.

 • ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ- HYDROFLIES.

 • ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΕΨΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΕΔΕΛΕΑ - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

 • ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CROSS - BORDER SAFE PORT - NETWORK)-ΔΛΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

 • ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CROSS - BORDER SAFE PORT - NETWORK)- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 • ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ - BIOMASS - ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ - BIOMASS - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ.

 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΟΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ – ΑΛΓΕΑ.

 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - ΑΝΛΥΠΑΠ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

 • ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΕΣΑΜΕΑ.

 • ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΙΤΕ) – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΠΌ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ, ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ, ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΟΛΗ).

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΠΌ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ).

 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ- ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ –ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ (28η ΕΒΑ).

 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΛΥΚΩΝ ΩΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ SALT-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.