Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Ιστορικό

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Συνεστήθη σε κάθε Περιφέρεια σύμφωνα με τον Ν.2218/94 και τις τροποποιήσεις του.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Τον Ιανουάριο του έτους 1999 εγκαταστάθηκε στον δικό του χώρο, οργανώθηκε και στελεχώθηκε προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΠΤΑ Κρήτης συγκαταλέγεται στα 4 πιλοτικά Περιφερειακά Ταμεία της χώρας και ως εκ τούτου ανέλαβε έναν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός καινοτόμου θεσμού, ο οποίος έχει ως στόχο την υποστήριξη των Περιφερειών της χώρας και της διαδικασίας της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΤΑ είναι καινοτόμο. Ο νομοθέτης το όρισε Ν.Π.Ι.Δ. με βούληση να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, μηχανισμός ευέλικτος λειτουργώντας με ιδιωτικοοικονομικό τρόπο, έτσι που να μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην δυναμική προώθηση της ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας.

Η νομοθεσία που διέπει το ΠΤΑ είναι οι:

  • Ν. 2218/1994 - ιδρυτικός νόμος των Περιφερειακών Tαμείων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του
  • Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα -
  • Υ.Α.. 2141/1998 (κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων όπως τροποποιήθηκε)
  • Υ.Α. 4683/1998 (κανονισμός προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε)

Τομείς Δραστηριοποίησης

Κατά το χρόνο λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήματα του θεσμού του Περιφερειακού Ταμείου ως υπολόγου των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα της ΣΑΕΠ, τα οποία είναι:

  • Η ανάληψη της αρμοδιότητας του υπολόγου των έργων της ΣΑΕΠ από ένα φορέα ορθά στελεχωμένο και οργανωμένο και όχι από ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών φυσικών προσώπων δημοσίων υπαλλήλων, εγκατεστημένων σε ισάριθμες υπηρεσίες
  • Η συστηματοποίηση των διαδικασιών εκταμίευσης και συνεπώς η διευκόλυνση του τελικού δικαιούχου
  • Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και κατάλληλα εκπαιδευμένου στελεχιακού δυναμικού για την ανάληψη του ελέγχου της νομιμότητας των δαπανών του Π.Δ.Ε.
  • Ο έλεγχος της διαδικασίας των πληρωμών έργων της ΣΑΕΠ (αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων) και η διαφάνεια των διαδικασιών.

Το πλεονέκτημα της ευέλικτης λειτουργίας αξιοποιήθηκε επίσης στον τομέα της Επιστημονικής – Τεχνικής και Διαχειριστικής υποστήριξης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με την ανάθεση στο ΠΤΑ Κρήτης αρχικά της οικονομικής διαχείρισης και στη συνέχεια και της υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων αναπτυξιακών δράσεων στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης.

Η επιτυχής διαχείριση και υλοποίηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων προσελκύει νέους πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους στην Περιφέρεια Κρήτης συμβάλλοντας στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων δραστηριοτήτων καθώς και στην εισαγωγή τεχνογνωσίας και προώθησης της καινοτομίας.