Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Πολιτική Απορρήτου


Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων  ΠΤΑΚ  (ανάρτηση στον ιστοχώρο)

Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.
Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, δρούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ) καθώς και του εθνικού νόμου 4629/2019 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων .

Τα προσωπικά δεδομένα που συνήθως παραλαμβάνει το ΠΤΑΚ είναι στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης, πχ: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail,  διεύθυνση φορολογικής έδρας,cookies όταν πρόκειται για τον ιστότοπο του Οργανισμού.
Το ΠΤΑΚ διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.
Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο «υποκείμενα δεδομένων», περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»).

Προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε , τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου»

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΤΑΚ). Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, (οδός Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, ΤΚ 71303) . Έχει αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός καινοτόμου θεσμού, ο οποίος έχει ως στόχο την υποστήριξη των Περιφερειών της χώρας και της διαδικασίας της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης.
Οι αρμοδιότητες του ΠΤΑΚ είναι:
-Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας.
Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
-Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης.
-Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες.
-Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.
-Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
-Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.
-Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του Ταμείου, μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
-Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων.
-Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή/και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Π.Τ.Α.Κ. εδώ:
(Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, TK 713 03, Ηράκλειο Κρήτης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ: 2810 220145, 2810 302469
Fax: 2810 220138, 2810 264667

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  DPO
Μαρία Μεν. Φουλεδάκη, Δικηγόρος, πιστοποιημένη DPO της TUV και του ΕΚΠΑ, τηλ. 694-8241622, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και σκοπός  της επεξεργασίας

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά είναι η IP διεύθυνσή σας και το όνομά σας σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας. Πρόκειται δηλαδή για τις πληροφορίες που συλλέγονται με σκοπό  αποκλειστικά και μόνο την προβολή  της δραστηριότητας του ΠΤΑΚ και να σας ενημερώνουμε για τις αρμοδιότητες και τις δράσεις του. Επιπλέον, συλλέγονται cookies λειτουργικότητας και cookies από τρίτα μέρη.

Τι είναι η «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η απαραίτητη επεξεργασία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει το ΠΤΑΚ τα οποία αναφέρθηκαν  στην παράγραφο σχετικά με την ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
Το ΠΤΑΚ, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους σκοπούς του Υπευθύνου Επεξεργασίας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Λόγοι χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Το ΠΤΑΚ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των ανωτέρων τρόπων και σύμφωνα με τις ανωτέρω νόμιμες βάσεις αποκλειστικά για λόγους όπως η υπαγωγή σας στη λίστα των συμβαλλόμενων με το ΠΤΑΚ ώστε να σας ενημερώνουμε για τις νέες δράσεις που σας αφορούν και διοργανώνει το ΠΤΑΚ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους θεσμούς.  

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες. Σε περίπτωση που αυτά διαβιβαστούν το ΠΤΑΚ δεσμεύεται ότι αυτό θα γίνει μόνο σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας ειδικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί απέναντι στο ΠΤΑΚ με συμβάσεις εχεμύθειας και συμβάσεις εκτελούντος την επεξεργασία.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, και όπου συμβαίνει, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσουμε όλα τα μη επικαιροποιημένα προσωπικά σας στοιχεία,  

γ) δικαίωμα διαγραφής, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την πλευρά του ΠΤΑΚ. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό να ικανοποιηθεί αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την θεμελίωση ή άσκηση έννομου συμφέροντος μας ή ακόμα και για τη συμμόρφωση μας με έννομες υποχρεώσεις μας.

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό δεν δύναται να ικανοποιηθεί όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την θεμελίωση ή άσκηση ενός έννομου συμφέροντος μας ή για την συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας.  

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, και

στ) δικαίωμα εναντίωσης (καταγγελίας) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας με οποιοδήποτε τρόπο,  έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , η οποία αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΠΤΑΚ (κ. Μαρία Φουλεδάκη) αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νομικών υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξή του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.
Στο πλαίσιο των αιτημάτων σας, οφείλετε να:
•    Μας δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίηση σας, καθώς και να μας προσκομίσετε τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας,
•    Μας ενημερώνετε επακριβώς για τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το αίτημα σας.

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην Μαρία Φουλεδάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) , η οποία είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του ΠΤΑΚ ,  τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με το ΠΤΑΚ.

Δικαίωμα Απόσυρσης Συγκατάθεσης

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε την συγκατάθεση που παραχωρήσατε στο ΠΤΑΚ  σχετικά με  την επεξεργασία και την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την  αποσύρετε.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε, όπως να ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα – την κυρία Μαρία Μεν. Φουλεδάκη . (Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΠΤΑΚ  είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα του ΠΤΑΚ,  Εφόδου αρ. 3 και Μάχης Κρήτης, είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

 Το Π.Τ.Α.Κ. δε χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να λάβει οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη απόφαση που μπορεί να σας επηρεάσει.

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε

Το ΠΤΑΚ δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε ή διεθνή οργανισμό.

Η προστασία των δεδομένων σας

Το ΠΤΑΚ εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης και ασφαλείας των δεδομένων για τη διασφάλιση απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας και την προστασία των δεδομένων από απώλεια, απαγορευμένη διαβίβαση ή πρόσβαση καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης ή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας.

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια τα cookies αποστέλλονται στην ιστοσελίδα προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies λειτουργούν ως μνήμη σε μια ιστοσελίδα, επιτρέποντας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να θυμάται τη συσκευή σας κατά τις επόμενες επισκέψεις σας. Τα cookies μπορούν επίσης να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστης, καθώς και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις που βλέπετε ανάλογα με αυτά που σας ενδιαφέρουν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορείτε να δείτε τα cookies που έχουν οριστεί στη συσκευή σας και του τρόπου διαχείρισης και διαγραφής τους επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.

Είδη Cookies
Προσωρινά και μόνιμα Cookies
Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε προσωρινά, τα οποία υπάρχουν μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies, τα οποία διατηρούνται για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Cookies τρίτων μερών
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να επιτρέπει την εγκατάσταση cookies  τρίτων μερών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του τρίτου μέρους για περαιτέρω πληροφορίες. Λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενα cookies τρίτων μερών παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω.

Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα
Παρακάτω παρατίθεται περίληψη των cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.
Όνομα Cookie    1.    Cookies λειτουργικότητας
Σκοπός    Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τη γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά  είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν αποδεχτείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβαση σας στο περιεχόμενο του.
Λήξη    Με το κλείσιμο του φυλλομετρητή

Όνομα Cookie    2. Third- party Cookies
Σκοπός    Ενδέχεται κάποια cookies να τοποθετούνται από τρίτους (third-party) των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε. Αυτό έχει ως συνέπεια, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που ενσωματώνει περιεχόμενο από τρίτους, τότε μπορεί να εγκατασταθούν cookies από αυτά τα μέρη τα οποία το ΠΤΑΚ δεν είναι σε θέση να ελέγξει. Αυτό κυρίως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που δείτε ένα video μέσα από τον ιστότοπο μας, ή κοινοποιήσετε μια ανακοίνωση του ιστότοπου μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή ακόμα και με την χρήση συνδέσμων σε ιστότοπους. Τα παραπάνω δεν ελέγχονται από το ΠΤΑ και θα πρέπει να επισκεφτείτε την αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου του τρίτου μέρους ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Λήξη    Ανάλογα με την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και μπορείτε είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά,  είτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη εάν τα cookies δεν γίνονται δεκτά.

 Web Analysis Services
Google Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο μας να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.
Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως παραθέσαμε παραπάνω. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη Google να συλλέγει δεδομένα που παράγονται από cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να τα επεξεργάζεται. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το plugin του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται  στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της άνω υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 Φόρμα Επικοινωνίας
Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς αυτά που συμπληρώνετε στην συγκεκριμένη φόρμα. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για την επαφή και την τεχνική διαχείριση από εμάς. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί νόμιμο συμφέρον μας ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Εάν η επικοινωνία αποσκοπεί στην μεταξύ μας σύναψη σύμβασης, τότε η συμπληρωματική νομική βάση βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 περ. α’ του ΓΚΠΔ,  «ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ορίσει ΥΠΔ, στην περίπτωση που η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα {…}»,  και για το λόγο αυτό το ΠΤΑΚ έχει ορίσει ΥΠΔ, και συγκεκριμένα την Μαρία Φουλεδάκη του Μενελάου, δικηγόρο και πιστοποιημένη DPO με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε  στο 2810-302492 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 28/12/2020

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση της στην ιστοσελίδα μας.