Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

«Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Πρόχειρος διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομικής άποψης προσφορά, για το έργο με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής και ΤεχνικήςΥποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Βιώσιμη ΕνεργειακήΑνάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και απόεθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%, προϋπολογιζόμενηςσυνολικής δαπάνης Δεκαπέντε χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (17.500,00 €)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης πουπεριγράφονται στα παραρτήματα Α’, Β’, Γ’ και Δ ́, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τηςπαρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Βιώσιμη ΕνεργειακήΑνάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ».

Αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη στα αρχεία που ακολουθούν.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf[ ]149 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  .pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ .pdf[ ]1279 kB

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτύπωση Υλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργειας στην Κρήτη, στα πλαίσια υλοπ. του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτύπωσηΥλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργειας στην Κρήτη, στα πλαίσιαυλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό,Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σεΠεριφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»,τοοποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% καιαπό εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20% όπου τοΠεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, είναι απαραίτητη ηπρομήθεια και εκτύπωση υλικού δικτύωσης, προώθησης και συνέργειας, το οποίοθα χρησιμοποιηθεί κατά την Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας, Προώθησης και τηΔικτύωση Καινοτομίας, Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης στην Κρήτη.

Αναλυτικά στοιχεία για την προκήρυξη στο αρχείο που ακολουθεί

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .pdf)Κείμενο προκήρυξης[ ]341 kB

Προκήρυξη για το έργο "Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης" (με διευκρινήσεις)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με το
Π.Δ. 118/2007, προϋπολογισμού δαπάνης 2.581.401,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή
αναδόχου του έργου: «Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής
της Περιφέρειας Κρήτης». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013»
και ειδικότερα του Άξονα προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια
Κρήτης», ΚΘΠ 57 «Συνδρομή στη Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών» και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδ. 2013ΕΠ00280198, ως υποέργο 1 της Πράξης με κωδικό MIS 465449
(Απόφαση Ένταξης: 9558/30.12.2013).

Πρόχειρος Διαγωνισμός: Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «COASTGAP – MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

Διαβάστε αναλυτικά τα επισυναπτόμενα αρχεία

Διευκρινήσεις στο Τεύχος Διακήρυξης Διεθνούς ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε αναλυτικά το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Dieukriniseis.pdf)Διευκρινήσεις [ ]1624 kB