Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Διαβάστε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Εφαρμογής για τη μεταφορά Καλών Πρακτικών στα πλαίσια του προγράμματος GRISI PLUS

Πρόχειρος διαγωνισμός για  το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Εφαρμογής για τη μεταφορά Καλών Πρακτικών στα πλαίσια του προγράμματος GRISI PLUS (Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS -Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας)»

Διαβάστε αναλυτικά στα συνημμένα αρχεία

Πρόχειρος διαγωνισμός στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Mediterranean Decision Support System for Marine Safety με το ακρωνύμιο MEDESS-4MS»

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: προμήθεια και εκτύπωση Υλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργειας στην Κρήτη, στα πλαίσια υλop. του προγ/τος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο - ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Διαβάστε στο συνημμένο το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων του Προγράμματος SIVA»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά, για το έργο με τίτλο: «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων του Προγράμματος SIVA», σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης που περιγράφονται στα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (72.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «SIVA:
(South East Europe improved virtual accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks – Βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των περιοχών της SEE μέσο κοινών πρωτοβουλιών και διευκόλυνση στην εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων)»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SIVA_03_2014_TECH_final.pdf)Προκήρυξη[ ]4238 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SIVA_03_2014_TECH_substract.pdf)Περίληψη Προκήρυξης[ ]238 kB